info@dtet.gov.lk

+94 112 421 580

2020 ஆண்டு தொடங்குகிறது

2020 ஆண்டு தொடங்குகிறது

உத்தியோகபூர்வ கடமைகள் 01.01.2020 அன்று பணிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆதரவின் கீழ் மற்றும் 
அனைத்து ஊழியர்களின் பங்களிப்புடன் மதத்தின் ஆசீர்வாதத்துடன் தொடங்கப்பட்டன.