තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

2018 දෙසැම්බර් 04 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:44 techadmin
මුද්‍රණය

 

තොරතුරු නිලධාරියාගේ විස්තරය

එම්.එම්.කේ.වීරවර්ධන මයා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් සංවර්ධන)

දුරකථන අංක : +94 11 2348890

විද්‍යුත් තැපෑල මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

  

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 04 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:06